Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Program KW Platforma Obywatelska RP Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Tadeusz Kufel   
Wtorek, 09 Listopad 2010 23:33

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Platforma Obywatelska RP jest gotowa wziąć odpowiedzialność za przyszłość regionu, pragnie realizować w powiecie podstawowe zasady wolności gospodarczej i wolności osobistej.  Rozwój gospodarczy regionu, zapewni lepsze warunki życia mieszkańców powiatu.Program Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP do powiatu:

I. Gospodarczy rozwój powiatu. „Klimat dla inwestycji”:

Cel ten zrealizujemy:

 • zachęcając firmy do inwestowania w powiecie i tworzenia nowych miejsc pracy,
 • współdziałając z przedsiębiorcami, oferując im wsparcie instytucji powiatowych i usuwając  zbędne bariery administracyjne,
 • podnosząc jakość usług publicznych w powiecie dzięki przeszkolonym, kompetentnym urzędnikom,
 • tworząc infrastrukturę sprzyjającą inwestowaniu – modernizacja dróg,
 • pomagać firmom w pozyskiwaniu unijnego dofinansowania dla inwestycji prorozwojowych (Lokalny Punkt Informacyjny o funduszach UE),
 • uaktywniając współpracę Powiatowego Urzędu Pracy z przedsiębiorcami,
 • dzięki nowoczesnej edukacji, zapewniając dopływ wykwalifikowanych pracowników.

II. Godne i bezpieczne życie

Zamierzamy:

 • tworzyć nowoczesny, spełniający standardy, przyjazny dla pacjenta szpital powiatowy  z wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów,  zaopatrzoną w dobry specjalistyczny sprzęt medyczny
 • kontynuować dosprzętowienie i modernizację bazy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i wspierać działania Policji m.in. związane z powstaniem nowej siedziby komisariatu w Głogówku,
 • intensyfikować działania zmniejszające skutki patologii społecznych
 • stworzyć – we współpracy z gminami – ośrodek wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (zapewnienie schronienia i opieki)
 • wspierać osoby niepełnosprawne w realizacji ich dążeń,
 • popierać tworzenie rodzinnych domów dziecka,
 • prowadzić efektywną walkę z bezrobociem poprzez roboty publiczne i interwencyjne oraz dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

III. Atrakcyjna, nowoczesna, usportowiona szkoła dostosowana do potrzeb rynku pracy

Osiągniemy to przez:

 • dalszą modernizację obiektów szkolnych i ich dosprzętowienie, zwłaszcza w zakresie sprzętu komputerowego i multimedialnego (już w 2011 r. w ramach projektu „e-szkoła” będzie wyposażony Zespół Szkół w Głogówku),
 • wysoką jakość kształcenia opartą na nowoczesnych metodach nauczania oraz nowe, atrakcyjne kierunki w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • rozwój bazy sportowej szkół i stworzenie warunków do powstania klas sportowych (m.in. klasy piłki nożnej kobiet w Zespole Szkół w Głogówku wraz z zapleczem boiskowym oraz dwa place zabaw przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Prudniku i Głogówku)
 • wsparcie młodzieżowych klubów sportowych ( zakup ze środków unijnych sprzętu i organizacja turniejów )
 •  rozszerzenie oferty pomocy materialnej dla uczniów i studentów w ramach unijnych programów stypendialnych,
 • rozwijanie kształcenia ustawicznego dla dorosłych poprzez rozwój powiatowych centrów kształcenia  ustawicznego i praktycznego, organizacja szkoleń i kursów przekwalifikowujących.

IV. Dogodna komunikacja i łączność

Zamierzamy:

 • kontynuować intensywną modernizację kluczowych odcinków dróg powiatowych, już w najbliższym roku zrealizowane zostaną drogi: Biała - Rostkowice, Mionów - Mochów, Biała - Śmicz, ul. 3 Maja i ul. Wiejska w Głogówku, wspierać budowę obwodnic: wschodniej Prudnika i północnej Głogówka,
 • usprawnić komunikację zbiorową, w szczególności dojazdy młodzieży do szkół,
 • kontynuować starania o powiązanie autostrady z systemem komunikacyjnym powiatu, zwłaszcza z drogami łączącymi się z Republiką Czeską,
 • budować kolejne ścieżki rowerowe ( ul. 3 Maja i Wiejska w Głogówku)
 • współdziałać z gminami celem zapewnienia mieszkańcom bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu

V. Otwarcie na świat, wykorzystanie szans współpracy międzynarodowej

Zadanie to wykonamy:

 • poprzez aktywną współpracę transgraniczną w zakresie turystyki, kultury, oświaty, sportu w ramach Euroregionu Pradziad,
 • rozwijając kontakty z samorządami partnerskimi w Czechach, nawiązując kontakty m.in. na Słowacji i Ukrainie,

VI. Wspólnota mieszkańców powiatu prudnickiego

Będziemy:

 • kontynuować budowę sprawnej i przyjaznej obywatelowi administracji powiatowej,
 • wspierać lokalne organizacje pozarządowe,
 • popierać rozwój powiatowych instytucji kulturalnych,
 • dążyć do pełnej integracji gospodarczej, społecznej i kulturalnej gmin tworzących powiat,
 • podejmować działania zmierzające do zahamowania emigracji mieszkańców powiatu i zachęcające do powrotu najaktywniejszych,
Wszystkie powyższe dziedziny działalności powiatu wspierać będziemy dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków unijnych. W minionej kadencji pokazaliśmy, że potrafimy to robić!
Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:27