Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Program KWW "Samorządność" Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Tadeusz Kufel   
Poniedziałek, 08 Listopad 2010 20:41

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców "Samorządność"

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością prezentujemy Państwu nowoczesny i przemyślany program, który jest odzwierciedleniem wiary autorów w zrównoważony i przyjazny mieszkańcom rozwój naszej gminy, w jej dobrą przyszłość. Program promuje naszą Gminę jako region zadbany, bezpieczny, z dynamiczną gospodarką, zamieszkany przez aktywną i świadomą społeczność lokalną.

Obszar I. Rozwój gospodarczy

1.     Tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

 • Promowanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy na rynkach zewnętrznych, przygotowanie terenów inwestycyjnych
 • System ulg i preferencji podatkowych dla inwestorów tworzących miejsca pracy w gminie, stworzenie systemu profesjonalnego doradztwa.
 • Wspieranie działalności zmierzającej do tworzenia miejsc pracy na wsi.

2.     Pomoc i wspieranie rolników w rozwoju ich gospodarstw, ścisła  współpraca z ODR oraz ARiMR,  "Odnową wsi" i  lokalnymi liderami .

3.     Wspieranie rozwoju turystyki .

 • Odzyskiwane dla turystyki obiektów i terenów atrakcyjnych inwestycyjnie w obrębie miasta i gminy.
 • Promocja i udział w targach i giełdach branżowych,
 • Wspieranie aktywności około turystycznej-artystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Nasza gmina zacznie sprzyjać wszystkim ludziom przedsiębiorczym a  klimat inwestycyjny pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów.

Obszar II. Poprawa infrastruktury komunalnej

1. Zapewnienie obywatelom godziwych warunków mieszkaniowych.

 • Wspieranie inicjatyw  budownictwa jednorodzinnego, czynszowego oraz socjalnego,
 • Kompleksowa budowa kanalizacji na terenie gminy, usprawnienie systemu segregacji odpadów komunalnych,
 • Zmniejszanie kosztów bytowych każdej rodziny poprzez efektywne zarządzanie mieniem komunalnym

2. Poprawa układu komunikacyjnego gminy dla bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu poruszania się po drogach publicznych w tym skuteczne lobbowanie na rzecz budowy obwodnic.

 • Inwestowanie w  bezpieczeństwo pieszych  oraz uczestników małego  ruchu turystycznego w  naszej gminie,
 • Poprawa jakości  infrastruktury wokół dróg gminnych.

Obszar III. Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwoju dzieci i młodzieży.

1. Stypendia naukowe i socjalne dla szczególnie uzdolnionej młodzieży reprezentującej gminę na zewnątrz, promowanie talentów oraz inicjatyw twórczych.

2. Informatyzacja i unowocześnienie procesu edukacyjnego, polepszanie możliwości edukacyjnych

3. Przyjazna sieć przedszkoli w gminie oraz promocja działalności gospodarczej związanej z opieką dzienną nad niemowlakami i dziećmi małymi na terenach wiejskich,

Obszar IV. Zapewnienie właściwej opieki socjalnej.

1. Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego, poprawa systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

2. Usprawnienie  systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

3. Zwiększenie jakości świadczonej pomocy- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz rozwój wolontariatu.

Obszar V. Rozwój kultury, sportu i rekreacji.

1. Poszerzenie oferty wydarzeń kulturalnych wg hasła „Promocja Głogówka przez dziedzictwo artystyczne i Kulturę”.

2. Wspomaganie inicjatyw:  propagujących wielokulturowość i tradycję, gwarę i bogatą przeszłość głogóweckiej ziemi.

3. Tworzenie warunków do powszechnego uprawiania sportu i rekreacji – promocja sportów masowych

Obszar VII. Partnerstwo oraz współpraca transgraniczna.

1. Wspieranie realnej współpracy z gminami partnerskimi

2. Inicjowanie wydarzeń oraz kontaktów, szczególnie o charakterze gospodarczym i biznesowym.

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:27