Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
Historia
Sekcja zawiera opracowania i artykuły prezentujące historię naszego miasta, sylwetki jej mieszkańców, a także wspomnienia osób, których los związany jest z Głogówkiem.


Zarys dziejów kultury muzycznej na Śląsku od r. 1163 do II wojny światowej Drukuj
Autor: Ks. Jerzy Kowolik   
Niedziela, 13 Listopad 2011 15:57

Śląsk jest ziemią pełną bogactw naturalnych, uro­dzajnej gleby i pięknego krajobrazu. Wartości te, stanowią fundament pod budowę kultury i pod rozwój dyscyplin wiedzy. Dochodzi jeszcze pracowitość ludzi oraz położenie geograficzne. Na Śląsku, krzyżują się różne wpływy polityczne i kulturalne, które dają możliwo­ści rozwoju regionu w różnych dziedzinach życia, zwłasz­cza w dziedzinie kultury. Muzyka jest lekkim bagażem i sto­sunkowo szybko przekracza granice wchodzące w inne, nowe światy. Poli-kultura, jest przeważnie wielkim dobrem dla społeczeństwa. Nowy świat, zawarty w zapisie nuto­wym, bardzo szybko pokonuje granice, wzbudzając zacie­kawienie. Twórczość, a zwłaszcza jej odmienne oblicze, jakie ukazuje się w muzyce, zawsze będzie czarowało ser­ce człowieka. Olbrzymie dobra naturalne, kapitał ludzki, otwartość na świat, to dobra baza ekonomiczna, by stały się przyczyną intensywnego rozwoju muzyki na Śląsku. Warto przy okazji zaznaczyć, że ze Śląska wywędrowali na zachód przodkowie Franciszka Schuberta i Jerzego Fryde­ryka Haendla.

Zmieniony: Niedziela, 13 Listopad 2011 16:03
Więcej…
 
Śląsk w XI i XII wieku Rozwój kultury chrześcijańskiej na Śląsku Drukuj
Autor: Piotr Dancewicz   
Piątek, 30 Wrzesień 2011 06:48

Na wstępie rozważań o dziejach Śląska, zasadni­czą kwestią, którą należy wyjaśnić lub przynaj­mniej przybliżyć, jest stan wiedzy o tych dziejach wśród mieszkańców naszego regionu. Dlaczego tak mało wiemy o przeszłości ziem, na których mieszkamy? Czy je­dynie brak zainteresowania jest tego przyczyną? 

Edukacja historyczna w szkołach, pomija lub marginal­nie traktuje aspekt regionalny. Obecnie, kiedy tworzone są od podstaw programy edukacyjne dla gimnazjów, war­to pomyśleć o takim ukierunkowaniu edukacji historycz­nej, które nie tylko nie zniechęci młodych ludzi do pozna­wania dziejów swego regionu, ale da im do ręki argumen­ty za. Wszak, odrobina „patriotyzmu lokalnego", to bodaj najbardziej pożądane zjawisko w jednoczącej się Europie.

Zmieniony: Piątek, 30 Wrzesień 2011 06:58
Więcej…
 
Referendum i wybory 1946-1947 Drukuj
Autor: Dragomir Rudy   
Wtorek, 20 Wrzesień 2011 06:52

Referendum ludowe zostało zorganizowane w dniu 30 czerwca 1946 r., przez komunistyczne władze Polski. Zawierało trzy zupełnie niekontrowersyjne pytania: 

  1. "Czy jesteś za zniesieniem senatu?",
  2. "Czy jesteś za utrwaleniem reform społeczno – gospodarczych?",
  3. "Czy chcesz utrwalenia granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej?". 

Komunistyczne partie bloku demokratycznego wzywały, by głosować "3 x Tak". Problem polegał jednak na tym, że z tak ułożonymi pytaniami zgodzić się mógł prawie każdy, co oczywiście nie było miarą poparcia dla stalinowskich uzurpatorów. Dlatego PSL, choć zgadzało się z kierunkiem zmian, nakreślonym we wszystkich trzech pytaniach wezwało do głosowania "nie" na pierwsze pytanie, jako najmniej istotne dla zamanifestowania swojego charakteru w opozycji do komunistów. W Głogówku i okolicznych wsiach pojawiły się ulotki i napisy wzywające do głosowania "2 x nie" na pierwsze pytania. Podpisane one były przez "grupę bojową patriotów polskich Narodowych Sił Zbrojnych". Znacznemu nasileniu uległa też antypolska propaganda ze strony różnorakich niemieckich ośrodków dywersyjnych. Wzywano ludność do głosowania "3 x Nie", szczególnie dotyczyło to trzeciego pytania o zmianie granic zachodnich. Ulotki w języku niemieckim były rozklejane wieczorami nie tylko na murach, ale również w okolicach kościołów.

Zmieniony: Wtorek, 20 Wrzesień 2011 08:06
Więcej…
 
Działania zbrojne w okolicach Głogówka w marcu 1945r. Drukuj
Autor: Dragomir Rudy   
Piątek, 01 Lipiec 2011 07:42

 

Read more19 stycznia 1945 r. W ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej wojska 1. Frontu Ukraińskiego przekroczyły granice Śląska Opolskiego. Weszły nad Odrę i na zachodnim brzegu utworzyły szereg przyczółków. Na całej linii frontu od Rużemborku w słowackich górach, aż do  Raciborza nad Odrą toczyły się do połowy lutego zacięte walki obronne. W południowo – zachodniej części Śląska, sowieckie wojska z dużym impetem przełamywały pozycje niemieckie. 21 stycznia zdobyły Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnicę i Górę św. Anny, natomiast dwa dni później – Gogolin. Wobec ogromnej przewagi w ilości wojska i sprzętu morale niemieckiej armii nie było załamane. W dalszym ciągu cechowała ją dostateczna zdolność bojowa, a żołnierz niemiecki bił się nadal tak samo jak przedtem wyróżniając się zwłaszcza w obronie wytrwałością dochodzącą czasami do fanatyzmu.

Zmieniony: Piątek, 01 Lipiec 2011 07:57
Więcej…
 
Życie polityczne w Głogówku-powstanie partii politycznych Drukuj
Autor: Dragomir Rudy   
Piątek, 24 Czerwiec 2011 16:00

W Katowicach uroczyście przyłączono Śląsk Opolski do ówczesnego województwa śląsko-dąbrowskiego 18 marca 1945 r. Życie polityczne w mieście, podobnie jak i na całym Śląsku Opolskim, kształtowało się w pierwszych latach władzy ludowej odmiennie niż w regionach Polski centralnej. Objęcie tego regionu stwarzało m.in. konieczność budowy podstawowego elementu polityki – partii politycznych. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem działaczy partyjnych do pracy w Głogówku spoczywały na odpowiednich wojewódzkich instancjach partii politycznych w Katowicach.

Zmieniony: Piątek, 24 Czerwiec 2011 16:05
Więcej…
 
Rozwój demograficzny Głogówka w latach 1945-1950 Drukuj
Autor: Dragomir Rudy   
Środa, 27 Kwiecień 2011 18:56

Read moreProblematyka badania przemian ludnościowych jest bardzo skomplikowana, ponieważ duża płynność demograficzna nie zawsze jest możliwa do wychwycenia przez demografię i statystykę. Dotyczy to głównie okresu wojny, okupacji i pierwszych lat powojennych. Straty, jakie poniosła ludność Głogówka, głównie mężczyzn podczas bitwy o zdobycie miasta i w czasie walk na frontach wojennych jest bardzo trudna do oszacowania. Poważne ubytki nastąpiły też wskutek ucieczki ludności niemieckiej przed zbliżającymi się wojskami sowieckimi oraz w wyniku powojennej akcji wysiedleńczej. I tak, w latach 1939-1945 liczba ludności miasta zmniejszyła się z 7581 do 4018 osób. Stan zaludnienia mieszkańców przedstawia poniższa tabela sporządzona na podstawie miesięcznych sprawozdań Urzędu Miasta wysłanych do Starostwa Powiatowego w Prudniku. Pierwsze dane pochodzą z listopada 1945 r. Tabela charakteryzuje rozwój ludnościowy Głogówka w pierwszych latach po zakończeniu wojny. Dane te obrazują jednocześnie przewagę liczebną kobiet nad mężczyznami. Wysoka feminizacja była utrudnieniem dla rozwijającej się gospodarki. Niedostateczna ilość mężczyzn hamowała gospodarkę miasta. Brakowało min. murarzy, stolarzy cieśli czy nawet rzeźników.

Zmieniony: Środa, 27 Kwiecień 2011 19:20
Więcej…
 
Architekt głogóweckich spraw – Tomasz Cuber Drukuj
Autor: Tadeusz Soroczyński   
Poniedziałek, 11 Kwiecień 2011 20:17

Kiedy dotarła do nas wiadomość, że architekt inżynier Tomasz Cuber z Głogówka nie żyje – nie chcieliśmy w to uwierzyć. Zaskoczyła nas ta wiadomość, gdyż wiedząc o jego chorobie, wierzyliśmy, że ją przezwycięży. Zawsze witalny, traktował życie z dużą dozą humoru. Liczyliśmy więc, że znajdzie sposób na złośliwość choroby. Dla nas, działaczy społecznego ruchu regionalnego, śmierć Tomasza Cubera jest dużą stratą. Z ruchem tym był związany od dawna, współorganizując w swoim miasteczku Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, a po rozwiązaniu tej organizacji w 1970 roku Towarzystwo Miłośników Głogówka, będąc jego prezesem do ostatnich chwil życia.

Zmieniony: Poniedziałek, 11 Kwiecień 2011 20:21
Więcej…
 
Napływ ludności z kresów wschodnich Drukuj
Autor: Dragomir Rudy   
Niedziela, 27 Marzec 2011 19:03

Rząd Tymczasowy w lutym 1945 r. podjął oficjalnie decyzję o rozpoczęciu przesiedlenia ludności polskiej, zamieszkującej województwa wschodnie przedwojennej Rzeczypospolitej. Decyzja ta poprzedziła żywiołową falę migracyjną ludności z południowych, centralnych i wschodnich województw, kierującą się na zachodnie tereny tworzącego się państwa polskiego. W tym roku do miasta przybyły pierwsze grupy repatriantów i osadników, którym z powodu braku funduszy, nie można było udzielić pomocy. Na politykę osadniczą wpływ miało zarządzenie wojewody Aleksandra Zawadzkiego, zabraniające władzom osadniczym tworzenia większych skupisk ludności napływowej, aby wszelkie nowe podziały etniczne zostały wykluczone, a ludność ta uległa szybkiej asymilacji.    

Zmieniony: Środa, 27 Kwiecień 2011 19:08
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 3 z 15
Podobne artykuły: