Głogówek Online
 
21 | 11 | 2017
Program wyborczy KWW Nasza Ziemia Drukuj
Wybory - Wybory 2014
Autor: Józef Skiba   
Poniedziałek, 13 Październik 2014 19:40

Program Wyborczy

KWW "Nasza Ziemia"

 „GMINA GŁOGÓWEK- NOWOCZESNA I PRZYJAZNA”

Szanowni Wyborcy, mieszkańcy gminy Głogówek

w tym artykule prezentujemy Państwu wypracowaną przez kandydatów na Radnych Rady Miejskiej, Rady Powiatu w Prudniku oraz kandydata na Burmistrza, wizję oraz kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego oraz obywatelskiego naszej społeczności.

Program jest nowoczesny, realny i bardzo aktualny , jest odzwierciedleniem naszej wiary w rozwój zrównoważony, uwzględniający zarówno korzyści gospodarcze, jak i społeczne przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i zasobów środowiska naturalnego.Program jest przyjazny mieszkańcom, definiuje w sposób jednoznaczny i zrozumiały proponowany kierunek rozwojunaszej gminy, jej dobrą przyszłość.

Tworząc podstawy programu, zadbaliśmy o wpisanie planów rozwojowych naszej społeczności w szerszy, przygotowany już wcześniej nurt rozwojowy dla regionu oraz pogranicza polsko- czeskiego. Możemy już w tej chwili wskazać nasze pomysły na źródła finansowania dla przedstawianych planów, poza tradycyjnym budżetem gminy. Program KWW Nasza Ziemia kreuje Gminę Głogówek jako miejsce zadbane, bezpieczne, z dynamicznie rozwijającą się lokalną gospodarką, zamieszkane przez aktywną i świadomą społeczność, która może i chce wpływać na swoją przyszłość.

Szanowni mieszkańcy naszej gminy, w tej krótkiej prezentacji oferty programowej koncentrujemy się na bardzo istotnych obszarach, specjalnie je eksponując i wyróżniając. Po szczegóły związane z szerokim programem KWW Nasza Ziemia odsyłamy Państwa do strony internetowej komitetu wyborczego. Liczymy na to, że zaprezentowana w tym artykule oferta programowa jest na tyle bogata, że odnajdziecie w niej Państwo również istotne dla Was tematy i pomysły na ich realizację. Zapraszamy serdecznie do współpracy dla dobra naszej gminy, namawiamy do uczestniczenia w zbliżających się wyborach samorządowych oraz oddania głosu na naszych kandydatów.

W imieniu członków KWW Nasza Ziemia
Piotr Dancewicz, Józef Skiba, Artur Stochmiałek

Obszar I. Rozwój gospodarczy - Tworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa oraz małej i średniej przedsiębiorczości.

Promowanie rozwoju małych i średnich firm oraz gospodarstw rolnych w oparciu o posiadane zasoby zarówno w mieście Głogówek, jak i na terenach wiejskich gminy. Program wsparcia ludzi przedsiębiorczych w naszej społeczności, również tych którzy prowadzą gospodarstwa rolne, zakłada zbudowanie elastycznego i skutecznego systemu opartego o dostępne środki z Unii Europejskiej. Plany te obejmują przygotowanie infrastruktury wspierającej (pn. inkubator przedsiębiorczości) dla nowo zakładanych firm oraz wszelkie działania uzupełniające, które wpłyną na ożywienie lokalnego rynku pracy, a młodzieży oraz osobom przedsiębiorczym umożliwią realizację planów zawodowych.

Obszar II. Poprawa jakości funkcjonowania samorządu oraz zarządzania infrastrukturą komunalną.

Kompetencje urzędników, elastyczność procedur oraz dostosowanie warunków funkcjonowania organów samorządu, np. godzin pracy Urzędu Miejskiego, do oczekiwań mieszkańców, to podstawowe warunki „dobrego rządzenia”. Zarządzanie zmianą jakościową będzie zmierzać w kierunku wspólnego z mieszkańcami przygotowania oferty rozwojowej (np. budżetu obywatelskiego) uwzględniającej w tym samym stopniu oczekiwania mieszkańców wsi oraz miasta . Będziemy skutecznie gospodarować zasobami gminy. Zadbamy również o pełną i aktualną informację w tym zakresie, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, jakie decyzje dotyczące majątku i zasobów gminy są podejmowane.

Obszar III. Doskonalenie jakości usług edukacyjnych, wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży.

Szanse edukacyjne najmłodszych mieszkańców gminy mogą wzrosnąć dzięki aktywnemu dopasowaniu dostępnej oferty edukacyjnej na miejscu, żeby nasza młodzież nie musiała szukać szans na nowoczesne programy edukacyjne poza gminą i powiatem. Chcemy podnosić jakość kształcenia przedszkolnego i szkolnego, ściśle współpracować ze szkołą ponadgimnazjalną, w której młodzież zdobywa wykształcenie średnie i zawód. Cennym inicjatywom edukacyjnym trzeba zapewnić stabilne finansowanie (np. z EFS) oraz wsparcie organizacyjne przy skutecznej realizacji kolejnych ciekawych i długofalowych projektów. W swoim programie nie zapominamy o dorosłych, którzy chcą się kształcić i dostosowywać swoje kompetencje do oczekiwań rynku pracy. Oni także znajdą ofertę dla siebie.

Obszar IV. Zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej i socjalnej koncentruje się wokół następujących zadań.

Dostępna opieka zdrowotna na terenie naszej gminy zostanie wzmocniona długofalowym gminnym programem profilaktyki prozdrowotnej, prowadzonym wśród wszystkich grup wiekowych i środowisk lokalnych. Osoby starsze oraz mniej zaradne życiowo znajdą pomoc w skutecznym systemie, ukierunkowanym nie tylko na doraźną pomoc, ale skutecznie wspierającym proces ich społecznego włączenia poprzez np. kursy i staże podnoszące i zmieniające kwalifikacje w celu dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Obszar V. Rozwój kultury, sportu i rekreacji.

Aktywność sportowa mieszkańców gminy, to nie tylko gminne wparcie dla sportu wyczynowego, ale także, a może przede wszystkim system wsparcia rekreacji i sportu masowego, oparty o stworzoną nowoczesną infrastrukturę wykorzystującą naturalne warunki środowiskowe i atrakcje przyrodnicze i geograficzne. Sport uprawiany na boiskach oraz poza nimi jest urozmaicony, inspirujący i wszechstronnie rozwija i wspiera profilaktykę prozdrowotną. Wielofunkcyjne ścieżki rekreacyjne, , dostosowane do wymogów i potrzeb rekreacji miejsca nad Osobłogą, rewitalizowany szlak turystyki kajakowej, to tylko niektóre z propozycji naszego programu.

Obszar VI. Partnerstwo oraz współpraca transgraniczna.

Niedoceniana i zaniedbana współpraca transgraniczna jest, ze względu na położenie geograficzne gminy, naszym naturalnym atutem rozwojowym. Dobrosąsiedzka współpraca przygraniczna nie tylko daje korzyści, ale także pozwala na skuteczne sięganie po dedykowane tej współpracy duże środki finansowe. Umiemy i chcemy kreować współpracę z czeskimi partnerami, wiemy jak skutecznie sięgać po środki na taką współpracę. Oczywiście nie zapomnimy o pozostałych partnerskich środowiskach i społecznościach, ale w kreowaniu kontaktów z nimi będziemy zwracać uwagę na jej konkretny np. gospodarczy wymiar.

Jesteśmy przekonani, że znajdą Państwo w tym programie elementy, które skłonią Was do poparcia naszych kandydatów w nadchodzących wyborach. Zapraszamy do wspólnej aktywności oraz do skutecznej i efektywnej współpracy na rzecz przyszłości.

Prosimy Państwa o oddanie głosów w dniu 16 listopada na kandydatów KWW Nasza Ziemia.

Zmieniony: Piątek, 24 Październik 2014 10:24