Głogówek Online
 
21 | 11 | 2017
Program wyborczy KWW Piotra Bujaka Razem w Przyszłość Drukuj
Wybory - Wybory 2014
Autor: Piotr Bujak   
Piątek, 10 Październik 2014 19:11

Program Wyborczy

KWW Piotra Bujaka„Razem w Przyszłość”

Bezpieczeństwo
Rozwój
Gospodarka

 Gmina Głogówek 2014

Szanowni Państwo,
zbliża się dzień, w którym dokonamy wyboru osób na najważniejsze stanowiska w naszej gminie. W związku z tym, że ubiegam się o urząd Burmistrza Głogówka, na Wasze ręce składam swoiste zobowiązanie, w formie programu wyborczego. Jest to zobowiązanie do realizacji konkretnych celów, od momentu, gdy obejmę tę funkcję. Równolegle, mój program stanowi deklarację pełnej oddania służby na rzecz lepszego jutra, dla nas wszystkich. Zawarte w nim wytyczne zostały opracowane, w efekcie szerokich konsultacji z Państwem, a także z ekspertami, pod kątem ich wykonalności. Są one odważne, ale w pełni możliwe do realizacji. Czasy mamy takie, że nie można bać się wyzwań. Każdy, kto twierdzi inaczej, i uważa, że pełniąc funkcję burmistrza można tylko pasywnie zarządzać zastanym majątkiem powinien dać sobie spokój i oszczędzić naszej gminie straconych lat. Razem stać nas na więcej!

Gospodarka komunalna

Moim celem jest przekształcenie Zakładu Mienia Komunalnego w spółkę z o.o. Niesie to za sobą szereg określonych korzyści. Przede wszystkim taka spółka zyskuje większą autonomię w sferze finansowej oraz w kreowaniu własnej polityki zatrudnienia i wynagrodzeń. Z punktu widzenia gminy, spółka z o.o. powstała w miejsce obecnie istniejącego ZMK, zwiększy swoje możliwości odnośnie samodzielnego pozyskiwania kapitału, w tym ze środków Unii Europejskiej, zmieni także kierunki inwestowania na bardziej prorynkowe, nastawione na podnoszenie jakości obsługi klientów. Kwestią otwartą pozostaje także możliwość ewentualnego poszerzenia zakresu działalności przez nowopowstałą spółkę.

Istotnym zadaniem dla gminy Głogówek jest także uporządkowanie obowiązującej uchwały śmieciowej. Aktualnie obowiązujący akt jest pełen niedociągnięć, generuje także różne utrudnienia, które podnoszą między innymi koszty małym przedsiębiorcom, ograniczając ich rozwój. Uchwała śmieciowa zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym, tak aby nigdy więcej istotne zmiany nie zostały mieszkańcom gminy narzucone z góry, a następnie wprowadzona w życie z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy Głogówek.

Na skutek wieloletnich zaniedbań część gminy Głogówek pozbawiona jest kanalizacji sanitarnej. Wiemy już dziś, że sytuacja ta musi ulec niezwykle szybkiej zmianie. Nie będzie to łatwe, ale wiedza powinna pozwolić nam na skuteczne działanie. Z naszej strony, po wyborach, podjęte zostaną wszelkie starania aby nadrobić zapóźnienia w kwestii kanalizowania gminy Głogówek. Wiemy już, że kluczem do sukcesu może okazać się sięgnięcie po dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, uwzględniającego takie projekty.

Planowany jest szereg działań proinwestycyjnych, w tym między innymi powołanie specjalnej komórki celowej odpowiedzialnej za pozyskiwanie inwestorów. Zatrudnieni, w tym swoistym centrum obsługi inwestora, pracownicy będą rozliczani z efektów swojej pracy, czyli wzrostu poziomu inwestycji w gminie Głogówek

Finanse

Gmina Głogówek to obecnie jedno z najdroższych miejsc do życia. Wszystko to za sprawą rządzących, którzy uchwalili bardzo wysokie podatki. Spośród gmin województwa opolskiego gmina Głogówek znajduje się w czołówce najdroższych jednostek, jeśli chodzi o podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz podatek od budynków mieszkalnych. Działania takie jak rozsądne obniżenie podatków zgodne są z ekonomiczną koncepcją Arthura Laffera i powinny przynieść wzrost wpływów do budżetu gminy, a zarazem stanowić będą potężny bodziec inwestycyjny, dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy i lokowaniem swojego kapitału w gminie Głogówek.

Niezbędne obniżenie kosztów funkcjonowania samorządu możliwe jest przede wszystkim w związku z proporcjonalnym zmniejszeniem diet radnych oraz poborów burmistrza. W czasach, gdy części społeczeństwa żyję się bardzo trudno, rosną dysproporcje w zarobkach, takie kroki są niezwykle pożądane. Poprawne podejście do sprawowania urzędu burmistrza, czy też mandatu radnego, podpowiada, że jest to przede wszystkim misja realizowana po części w oparciu o działalność społeczną, nie zaś sposób na podreperowanie prywatnego budżetu.

Koniecznym rozwiązaniem, potrzebnym do reformy polityki budżetowej będzie przeprowadzenie gruntownego audytu sposobu wydatkowania publicznych środków w minionych latach. To rozwiązanie, spędzające niektórym osobom sen z powiek, przyczyni się do uszczelnienia kanałów wydatkowania pieniędzy, pozwoli także na wykrycie punktów, w których można dokonać oszczędności bez uszczerbku na poziomie świadczonych przez gminę usług.

Racjonalnym krokiem jest także systematyczne obniżanie zadłużania gminy. Niestety, długi zaciągane przez ostatnie lata trzeba spłacać, nie może być zgody na to, żeby jedne kredyty pokrywać poprzez zaciąganie innych. Celowym działaniem jest tu prowadzenie rozsądnej polityki budżetowej, pozwalającej rokrocznie obniżać niemałe koszty obsługi długu publicznego. To zadanie dość mozolne, mało efektowne, ale w praktyce przekładające się na budowanie lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców gminy Głogówek.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym aktywny udział w rozmaitych projektach współfinansowanych przez Unie Europejską stanowić będzie priorytet w nowej kadencji. To źródło finansowania nie może być nigdy więcej bagatelizowane. Kompetentny zespół, znający zasady i procedury postępowania w odniesieniu do funduszy europejskich powinien z gminy Głogówek uczynić lidera w pozyskiwaniu środków na rozwój z zewnątrz.

Transport i komunikacja

Rozwiązany zostanie problem związany z krótkim postojem na rynku w Głogówku. Pierwsze 15 minut parkowania powinno być bezpłatne. Nie może być zgody na to, żeby pobierać wygórowane opłaty od mieszkańców gminy za krótki postój. Takie rozwiązanie powinno także zniwelować problem osób, które nie dysponują w danej chwili bilonem. Krótki czas bezpłatnego parkowania powinien wystarczyć im do zaopatrzenia się w drobną kwotę, niezbędną do uiszczenia dalszej opłaty.

Wizytówką miasta są dworce. W Głogówku fatalnie przedstawiają się zarówno ten przy PKS jak i przy PKP. Na osobach przejeżdżających przez nasze miast pozostawiają one fatalne wrażenie. W związku z brakiem poczekalni, w której można by się schronić przed mrozem, wiatrem, deszczem i śniegiem, stanowią także istotny problem dla mieszkańców gminy Głogówek. Wobec tego istotnym celem na najbliższą kadencję będzie działanie na rzecz udostępnienia mieszkańcom gminy chociażby niewielkiej poczekalni przy dworcu PKS i PKP.

Niezbędnym działaniem jest przeprowadzenie audytu stanu dróg gminnych, a także opracowanie planu ich naprawy do realizacji. Opublikowanie tego dokumentu pozwoli na dokonanie analizy potrzeb oraz nadanie kategorii priorytetowości co do terminu remontu poszczególnym drogom.

Projektem rozpisanym na lata, ale bardzo ważnym z punktu widzenia komfortu życia mieszkańców, jak i dla jego rozwoju gospodarczego jest budowa obwodnicy Głogówka. Oczywiście jest to proces, który musi być rozpisany na lata, nie możemy jednak dłużej tej kwestii bagatelizować. Nie może być zgody na to, aby najwyższe władze w gminie do obwodnicy miały stosunek obojętny, albo nawet chłodny. Poprzez taką postawę sami pozwalamy na to, aby decydował za nas ktoś inny.

Edukacja

Sposobem na zatrzymanie młodych ludzi, których wielu rokrocznie wyjeżdża z naszej gminy musi być przygotowany specjalny program stypendialny dla najzdolniejszych. Koszty tego przedsięwzięcia będą niewielkie, natomiast może ono przynieść wiele pożytku potencjalnym uczniom-beneficjentom. a może przyczynić się do ograniczenia emigracji młodych ludzi.

W rozmowach z mieszkańcami dominującym problemem staje się kwestia tego, co mają oni począć ze swoimi pociechami, podczas gdy sami muszą pracować. W wielu przypadkach rezygnują oni z zatrudnienia, albo ograniczają jego wymiar, by móc zapewnić opiekę dziecku. Przynajmniej częściowym rozwiązaniem tego problemu może być otwarcie co najmniej jednego przedszkola do godziny 18.00, tak aby zapewnić rodzicom komfort psychiczny i pewność rzetelnej opieki nad pociechą w godzinach ich pracy.

Niezwykle istotnym zadaniem dla gminy będzie utrzymanie istniejącej sieci placówek oświatowych. Jest to wymóg współczesnych czasów, ale także obowiązek gminy. Wiemy jak działać, żeby oświata nie oddalała się od mieszkańców także najmniejszych miejscowości, a nawet się do nich przybliżała.

Urząd

Urząd Miejski ma być miejscem przyjaznym obywatelowi. Relację petent-urzędnik zastąpi relacja klient-urzędnik. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy gminy Głogówek w magistracie będą zaopatrzeni w fachową pomoc. a ich problemy będą rozwiązywane szybko. Nie będzie więcej takich sytuacji, w których mieszkaniec gminy do urzędu będzie udawał się ze strachem.

Nierzadko wśród mieszkańców gminy słychać, że burmistrz powinien być dla nich bardziej dostępny. W tym celu zostanie uczynione wszystko, co tylko się da. Jako przedstawiciel gminy gwarantuję Państwu, że nie otoczę się wąskim gronem klakierów, natomiast będę osobiście dostępny dla każdego z Was.

W Urzędzie Miejskim prowadzona będzie przejrzysta polityka kadrowa. W konsekwencji zatrudniani będą tylko najlepsi, tak aby zapewniali najwyższy standard wykonywanej pracy i obsługi klienta.

XXI w. to czas, gdy nieustannie postępuje informatyzacja, a tempo życia przyspiesza. Zadaniem nowoczesnej jednostki samorządu terytorialnego powinno być zinformatyzowanie maksymalnej możliwej liczby procedur, tak aby mieszkańcy gminy tracili jak najmniej czasu na niepotrzebne wizyty w urzędzie. Pozwoli to na dopełnienie formalności z domu, a tym samym zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

W gminie, w związku z pojawiającymi się okresowo zagrożeniami, wynikającymi chociażby z kaprysów pogody czy nieszczęśliwych wypadków potrzebny jest specjalny system ostrzegania mieszkańców. Zostanie on utworzony w oparciu o sms-y, które będą wysyłane do osób, które zarejestrują swój numer telefonu w specjalnej bazie danych. Dzięki niemu zainteresowani mieszkańcy gminy na bieżąco, w trybie rzeczywistym będą otrzymywać informacje o przewidywanych zagrożeniach meteorologicznych, zamkniętych drogach, planowanych remontach czy przerwach w dostawach mediów.

Niezwykle istotnym z punktu widzenia rozwoju gminy jest zapewnienie odpowiedniego zasobu mieszkań komunalnych, a także zadbanie o te, dotychczas istniejące. Nowe mieszkania powstaną w budynku niedokończonego szpitala, projekt sfinansowany zostanie w dużej mierze ze środków zewnętrznych. Dotychczas istniejące mieszkania natomiast staną się przedmiotem większej dbałości ze strony władz gminy.

Partycypacja społeczna

W lokalnym prawodawstwie zostaną przeprowadzone stosowne zmiany, tak aby to mieszkańcy gminy zyskali prawo inicjatywy uchwałodawczej. Nie będzie tak jak dotąd, że nikt nie będzie liczył się z głosem społeczeństwa. Wystarczy 15 podpisów i konkretny projekt będzie poddawany obligatoryjnie pod głosowanie rady miejskiej.

Sesje Rady Miejskiej powinny być organizowane w godzinach popołudniowych, tak aby każdy mieszkaniec gminy mógł wziąć w nich udział. Tłumaczenie, że komuś jest za późno, że ktoś jest po pracy, traktowane będzie jako niedorzeczne. Samorząd to nie kierat, gdzie ktoś kogoś zaciąga na siłę, ale służba społeczna dla mieszkańców gminy, także po południu i wieczorem. W miarę potrzeb sesje organizowane będą także w poszczególnych sołectwach, aby ich mieszkańcy mogli na bieżąco przedstawiać swoje postulaty radnym i burmistrzowi.

Bezpieczeństwo

Mówiąc o bezpieczeństwie nie można zapomnieć o gminnych jednostkach OSP. Strażacy społecznie dbają każdego dnia o nasze bezpieczeństwo. W związku z tym powinni być regularnie zaopatrywani w niezbędne do ich działalności środki finansowe, a także w miarę możliwości w sprzęt, który pozwoli im na sprawne i co najważniejsze bezpieczne niesienie pomocy potrzebującym. Nie można także zapominać o finansowaniu szkoleń.

Zwieńczeniem każdego roku powinna być gala, podczas której jednostki podsumują swoją działalność, a także przyznawane będą wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych.

Istotnym aspektem w odniesieniu dla bezpieczeństwa gminie Głogówek jest zapewnienie porządku publicznego na jej terenie. W tym celu samorząd wykorzysta wszelkie możliwe środki prawne i finansowe, aby mieszkańcom miasta i wiosek na terenie gminy żyło się bezpiecznie, bez strachu o swoje zdrowie czy mienie. Dziś mieszkańców skarżących się na nocne hałasy odsyła się do lasu. Zamierzam to zmienić

W budynku urzędu miejskiego utworzone zostanie centrum bezpłatnych porad prawnych, z którego skorzystać będą mieszkańcy gminy Głogówek. Będzie ono świadczyło na rzecz zainteresowanych osób polegające na udzielaniu podstawowych konsultacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Celem funkcjonowania centrum jest przede wszystkim rozwiązywanie podstawowych problemów mieszkańców.

Sport, kultura, rekreacja i promocja gminy

Mieszkańców gminy Głogówek stać na zorganizowanie rokrocznie jednego wielkiego wydarzenia z ministerialnym patronatem pozwalającego ściągnąć do miasta nawet osoby spoza naszego województwa. Mowa tu o Głogóweckim Tygodniu Kultury Śląskiej, który miałby odbywać się każdorazowo w czerwcu. Organizacja tego wydarzenia na pierwszym planie pozwoliłaby na zaprezentowanie bogactwa naszej lokalnej kultury, działalności animatorów, Kół Gospodyń Wiejskich oraz wszystkich innych jednostek. Przy okazji stworzona zostanie możliwość do prezentacji wyrobów lokalnych firm. Drzwi będą jednak szeroko otwarte także dla przyjezdnych. Nieodłącznym elementem uroczystości będzie Sympozjum Naukowe poświęcone historii naszej gminy, na które zapraszani będą najwybitniejsi badacze z Uniwersytetów: Wrocławskiego, Śląskiego oraz Opolskiego. Każdorazowo zwieńczeniem uroczystości będzie integrująca społeczność lokalną biesiada.

Praktyka wykazuje, że najlepsze efekty promocyjne dla miejscowości można uzyskać poprzez sport. Konieczna jest więc promocja lokalnych drużyn sportowych każdego szczebla. Jak wiadomo, najbardziej popularną dyscypliną w naszym kraju jest piłka nożna, i tam też powinny trafiać największe środki przeznaczane na sport. Istotnym jest jednak, aby jak najwięcej z lokalnych drużyn mogło reprezentować gminę na wysokim szczeblu rozgrywek, stąd konieczność zapewnienia im do tego dogodnych warunków finansowych.

Znajdujące się w zasobach gminy kąpielisko powinno być przyjazne dla mieszkańców gminy w związku z czym zasadnym jest, aby rodzinom z dziećmi a także uczącej się młodzieży umożliwić bezpłatne z niego korzystanie.

Czas zadbać o rodziny z małymi dziećmi. W tym celu istotnym jest doposażenie gminy w place zabaw. Wykonanie tych obiektów zgodnie z istniejącymi standardami i przepisami prawa umożliwi naszym milusińskim bezpieczne i komfortowe spędzanie czasu pod czujnym okiem rodziców.

Funkcja gminy opiera się także na sprawowaniu względem mieszkańców roli integrującej. Ważną misją jest tu skupienie lokalnych historyków oraz pasjonatów historii wokół idei przygotowania i wydania kompleksowej, obszernej publikacji opisującej dzieje naszej gminy od czasów najdawniejszych.

Zmieniony: Piątek, 24 Październik 2014 10:24