Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Wywiad z Przewodniczącym Rady Powiatu Józefem Janeczką Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Janusz Wiszniewski   
Czwartek, 18 Listopad 2010 17:48

Jaka była, Pana zdaniem, mijająca kadencja Rady Powiatu? Lepsza czy gorsza od poprzedniej?

Każda kadencja miała swoją specyfikę. W poprzedniej kadencji, w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, powiat (w 2004 roku) zobowiązany został do zwrotu dotacji uzyskanej z budżetu Państwa na remont starostwa planowany pierwotnie w budynku koszarowym przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. Powiat zmuszony był do odstąpienia od wspomnianego remontu, a przyczyną takowej decyzji była pogarszająca się sytuacja w ochronie zdrowia. Rozpoczynając restrukturyzację SP ZOZ-u Powiat musiał zapewnić środki finansowe, zaciągając nawet na ten cel kredyt. Wykluczyło to prawo otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

To spowodowało, że niektóre środki finansowe budżetu Państwa w okresie zastosowanej sankcji nie były dostępne dla naszego powiatu. Działania Powiatu postrzegane są przede wszystkim przez pryzmat działalności inwestycyjnej i remontowej. Obecna kadencja w szczególności ostatnie 2-3 lata są szczególnym okresem dla Powiatu Prudnickiego. Powiat pozyskał wiele środków na realizację inwestycji z zewnątrz. Przygotowano liczne projekty na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w szczególności na remonty dróg, na zadania remontowe w obiektach szkolnych. Powiat Prudnicki bierze aktywnie udział również w realizacji rządowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw „schetynówki” finansowane w połowie przez rząd, a w połowie przez samorządy.

W związku z pozyskaniem środków finansowych z zewnątrz, dochody i wydatki budżetu w 2009 roku przekroczyły po raz pierwszy 50 mln. zł. Natomiast w 2010 roku przekroczą 60 mln. zł. Wiele zadań zostało zrealizowanych, ale prawda jest i taka, że skala potrzeb jest znacznie większa od możliwości finansowych powiatu.  

Jak Pan postrzega z perspektywy czasu likwidację SP ZOZ-u i powołanie PCMu?

Rada Powiatu w poprzedniej kadencji (w 2004 roku) podjęła pionierską uchwałę o likwidacji SP ZOZ w Prudniku i utworzeniu nowego podmiotu: Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku świadczącego usługi medyczne. Bezpośrednią przyczyną podjęcia uchwały o likwidacji szpitala były koszty funkcjonowania znacznie przewyższające poziom osiąganego przez szpital przychodu. Prawdopodobnie gdyby nie nastąpiło przekształcenie i nie podjęto uchwały o powołaniu PCM-u szpital przestałby funkcjonować.  Mimo, że negowano kiedyś powstanie spółki PCM S.A. uważam, że był to jedyny ratunek. Celem wzmocnienia pozycji szpitala Rada Powiatu w 2008 roku uchwaliła Strategię Pozyskania Inwestora dla PCM S.A. Wyłonienie inwestora – OPTIMA MEDYCYNA S.A. w Prudniku nastąpiło w 2009 roku. 

Moim zdaniem wpłynie to na poprawę jakości świadczonych usług medycznych ku zadowoleniu pacjentów szpitala. W bieżącej kadencji Samorządu Powiatowego widać wyraźnie postęp w usprzętowieniu w Prudnickim szpitalu między innymi: oddano do użytku pracownię tomografii komputerowej, utworzono pracownię endoskopii, zakupiono mammograf, nastąpiło przejęcie od Firmy FALCK obsługę ratownictwa medycznego. Wszystko to świadczy, że Zarząd PCM-u kładzie duży nacisk na poprawę jakości usług medycznych.

Czy występują konflikty w Radzie Powiatu?

Staram się nie dopuszczać do konfliktowych sytuacji, chociaż takowe nieraz się zdarzają. Przecież każdy Radny ma prawo do wyrażenia własnych opinii. Na pewno potrzebna jest nieraz konstruktywna krytyka, a nie krytykowanie dla samego krytykowania. Uważam, że nie ważne, kto jaką opcję reprezentuje, ale co wnosi do wspólnego działania jako Radny Rady Powiatu.

Jak wygląda współpraca z samorządami gminnymi?

Dostrzegam różnice w podejściu do współpracy z powiatem przez samorządy gminne. Wolałbym jednak nie wypowiadać się na koniec kadencji na ten temat.

Jakie wyzwania stoją przed samorządem powiatowym (Radą) w kolejnej kadencji?

Wyzwań na pewno jest wiele. Moim zdaniem najistotniejszym to dążenie do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, krajowych oraz środków unijnych dostępnych dla samorządów z budżetu Unii Europejskiej (dopóki istnieją takie możliwości). Dalsza modernizacja dróg, przecież jest jeszcze szereg dróg, które wymagają remontu. Ponadto w związku z niżem demograficznym należy przyjrzeć się sieci placówek oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym na terenie Powiatu.

Czy będzie Pan kandydował na kolejną kadencję?

Tak będę kandydował do Rady Powiatu na kolejną kadencję. Uważam, że posiadam pewne doświadczenie w pracy samorządowej, byłem Radnym Rady Miejskiej w Głogówku - Przewodniczącym Rady w latach 1999 – 2002, a ostatnie dwie kadencje od 2002 roku jestem radnym Rady Powiatu pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady. Chciałbym jeszcze coś zrobić dla naszego lokalnego środowiska.

Dziękują za rozmowę.

Janusz Wiszniewski jest kandydatem do Rady Powiatu Prudnickiego z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Ziemia

Józef Janeczko jest kandydatem do Rady Powiatu Prudnickiego z listy Komitetu Wyborczego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:25