Głogówek Online
 
19 | 11 | 2017
Program KWW Nasza Ziemia Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Józef Skiba   
Sobota, 13 Listopad 2010 20:23

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Ziemia

Komitet Wyborczy Wyborców "KW Nasza Ziemia"
przedstawia program wyborczy dla Powiatu Prudnickiego, skupiając swoje działania
na pięciu podstawowych zagadnieniach.

Są to:

I. ROZWÓJ POWIATU
Cel ten realizujemy:

 • kreując zainteresowanie inwestowaniem w powiecie,
 • tworząc i umacniając instytucje ważne dla funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • oferując przedsiębiorcom wsparcie instytucji powiatowych i eliminując zbędne bariery administracyjne,
 • podnosząc jakość usług publicznych w powiecie,
 • tworząc infrastrukturę sprzyjającą inwestowaniu a jednocześnie ochronie środowiska: system kanalizacji, segregacja odpadów,
 • zwiększając aktywność działań Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej.

II. BEZPIECZNE I SPOKOJNE ŻYCIE
Zamierzamy:

 • rozwijać system ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych,
 • brać udział w pracach nad koncepcją funkcjonowania lecznictwa zamkniętego i otwartego ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy szpitala w Prudniku i utrzymania szpitala w Białej oraz zapewnienia dobrej opieki medycznej w Głogówku,
 • wprowadzić, kontrolę jakości usług medycznych i powszechnego przestrzegania praw pacjentów,
 • poprawić poczucie bezpieczeństwa obywateli, podejmując walkę z patologiami społecznymi i dążąc do bezwzględnego przestrzegania prawa,
 • zapewnić bezpieczeństwo socjalne dla najbardziej potrzebujących, gwarantując im pomoc w kryzysach życiowych i przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu,
 • wspierać budowę Komisariatu w Głogówku,
 • prowadzić efektywną walkę z bezrobociem pomagając bezrobotnym w rozpoczęciu działalności gospodarczej (wykorzystanie pożyczki z Funduszu Pracy) oraz organizując szkolenia i kursy przekwalifikowujące.

III. NOWOCZESNA SZKOŁA DOBRZE WYPOSAŻONA W SPRZĘT EDUKACYJNY.
Osiągniemy to przez:

 • zapewnienie właściwych proporcji między przekazaniem wiadomości, kształtowaniem umiejętności, a troską o rozwój osobowości oraz poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych,
 • powiązanie szkoły, na każdym poziomie, z rodziną i społecznością lokalną,
 • wysoką jakość kształcenia opartą na nowoczesnych metodach nauczania oraz zmianę kierunków w szkołach ponadgimnazjalnych (ratownictwo przemysłowe, opieka nad chorym w domu, księgowość budżetowa, obsługa programów księgowych, hotelarstwo, agroturystyka, przetwórstwo rolno – spożywcze itp.),
 • rozwój bazy sportowej szkół i stworzenie warunków do powstania klas sportowych,
  • rozwijanie kształcenia ustawicznego dla dorosłych oraz powstanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głogówku,
 • pozyskiwanie funduszy na rozwój placówek oświatowych i wychowawczych ze środków unijnych.

IV. PRZYJAZNA KOMUNIKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Zamierzamy:

 • usprawnić komunikację zbiorową, w szczególności dojazdy młodzieży do szkół, skracając czas dojazdu do stolicy powiatu oraz siedzib gmin,
 • modernizować kluczowe odcinki dróg poprawiając płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez min. budowę obwodnicy wschodniej Prudnika i północną Głogówka,
 • powiązać autostradę z systemem komunikacyjnym powiatu, w szczególności z drogami łączącymi się w Republice Czeskiej,
 • budować ścieżki rowerowe.

V. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA STYMULATOREM ROZWOJU REGIONU
Zadanie to wykonamy:

 • przez współpracę transgraniczną z gminami czeskimi,
 • poprzez dwukierunkowy, sprawny i efektywny przepływ informacji gospodarczej, turystycznej, sportowej i kulturalnej z gminami czeskimi,
 • poprzez aktywizację współpracy gospodarczej w ramach Euroregionu Pradziad,
 • współpracując z ościennymi powiatami i gminami czeskimi dla wzmocnienia konkurencyjności powiatu prudnickiego na mapie Opolszczyzny.
 • orientując instytucje powiatowe na wykorzystanie środków i programów Unii Europejskiej.

W ramach działań naszego programu będziemy rozbudowywać i umacniać system wspólnot terytorialnych - gminnych i powiatowych, bo jest to podstawowa forma państwa obywatelskiego a jednocześnie droga do rozwoju regionu.

Program pochodzi ze strony: www.skibajozef.pl

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:26