Głogówek Online
 
24 | 11 | 2017
Program KW Prawo i Sprawiedliowść Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Piotr Bujak   
Sobota, 13 Listopad 2010 11:48

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość dla Gminy Głogówek na kadencję 2010 - 2014 

W Gminie Głogówek w następnej kadencji będą występować te same problemy, które dotykają społeczeństwo w całej Polsce, a w szczególności w woj. opolskim, tj.:

 1. wysokie bezrobocie, przy jednoczesnym braku rozwoju firm w nowych, innowacyjnych działach gospodarki (brak perspektyw rozwojowych szczególnie dla młodzieży);
 2. niski poziom dochodów mieszkańców Głogówek, zubożałe społeczeństwo, duża liczba mieszkańców gminy żyjąca poniżej minimum socjalnego i związane z tym wymuszone „oszczędności” np. zaległości w opłatach czynszowych (konieczność zwiększenia oferty mieszkań socjalnych); ubogie społeczeństwo to także niska siła nabywcza (stopniowy upadek handlu rodzinnego), brak rodzimego kapitału inwestycyjnego, zwiększone potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 3. depopulacja wynikająca z dużej migracji zewnętrznej (do krajów UE) i wewnętrznej (do dużych ośrodków miejskich w Polsce), połączona z brakiem polityki prorodzinnej w skali kraju i samorządu;
 4. starzenie się społeczeństwa, coraz większa liczba ludzi starszych, na ogół niezamożnych, utrzymujących się z niskiej renty lub emerytury i nieaktywnych na lokalnym rynku pracy, ucieczka ludzi młodych, najbardziej aktywnych i przedsiębiorczych poza gminę, spowodowana również słabej jakości ofertą do nich skierowaną;
 5. dekapitalizacja substancji komunalnej, głównie budynków mieszkalnych, ale także instalacji, dróg i związane z tym duże nakłady konieczne na jej remonty i bieżącą eksploatację; konieczne środki będzie musiała wyłożyć gmina ze względu na wyżej opisane zubożenie społeczeństw

II

Proponowane w związku z powyższą diagnozą przedsięwzięcia, które należy podjąć:

 1. Uruchomienie budownictwa mieszkań czynszowych (także socjalnych);
 2. Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa jednorodzinnego;
 3. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gmin;
 4. Zmiana koncepcji komunikacyjnej miasta w celu eliminacji coraz częściej pojawiających się korków
 5. Budowa obwodnicy – eliminacja ruchu tranzytowego z miasta;
 6. Umożliwienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarze całej gminy;
 7. Programy inwestycyjne dla wsi z terenu gminy skonsultowane i uzgodnione z ich mieszkańcami (budowa chodników oraz miejsc parkingowych, lokalnych dróg gminnych, dróg transportu wiejskiego, budowa boisk i hal sportowych, rozbudowa, remonty WDK, remiz strażackich, zakup sprzętu, itd.).
 8. Zwiększenie funduszu sołeckiego
 9. Budowa nowej sieci wodociągowej w Głogówku,
 10. Kanalizacja wsi i przysiółków w gminie,
 11. Preferencje dla przedsiębiorców i mieszkańców inwestujących w ekologię (np. dopłaty z GFOŚiGW do solarów);
 12. Budowa kompleksu sportowego, (kryty basen, boiska, odpowiednia ilość parkingów), utworzenie OSiR,
 13. Wykorzystanie Euro 2012 do promocji Głogówka i okolic,
 14. Promowanie Głogówka jako ośrodka pielgrzymkowo – turystycznego,
 15. Odzyskanie zamku dla miasta i gminy, przywrócenie dawnej świetności temu obiektowi
 16. Uruchomienie Miejskiej Informacji Turystycznej (kiosk turystyczny, pamiątki lokalne);
 17. Integracja społeczności naszej gminy poprzez organizację wspólnych imprez; przywrócenie charakterystycznych dla miasta imprez i świąt, 
 18. Uruchomienie powszechnie dostępnej taniej stołówki w Głogówku (np. bar mleczny z dopłatą);
 19. Zwiększenie ilości dzieci korzystających z posiłków w szkołach (obligatoryjne „szklanka mleka” i owoce w szkole);
 20. Zapewnienie zgodnej z potrzebami ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach na terenie gminy;
 21. Dostosowanie struktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy (analiza potrzeb, konsultacje z przedsiębiorcami),
 22. Intensyfikacja wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży (udział w uroczystościach państwowych, organizacja konkursów); 

III

Główny problem „rodzimy”, z którym zmagać się będzie Głogówek przez następne kilka lat to ogromne zadłużenie budżetu, do którego w sposób niefrasobliwy doprowadziły władze miasta w ostatniej kadencji. Zadłużenie to w znaczny sposób ograniczy możliwości rozwojowe gminy, swobodę dostępu do środków zewnętrznych, np. unijnych, możliwość korzystania z programów oferowanych prze państwo. Wymuszać ono będzie z jednej strony konieczność minimalizowania wydatków, szukania oszczędności, z drugiej – maksymalizację dochodów własnych gminy. W tym zakresie należy podjąć:

 1. Powołanie w Urzędzie w drodze konkursu menadżera na stanowisko wiceburmistrza, który będzie odpowiedzialny za rozwój gospodarczy miasta i gminy,
 2. Dbałość o jawność i rzetelność konkursów i przetargów,
 3. Powołanie prężnej komórki odpowiedzialnej za ściąganie inwestorów, rozliczanej za efekty pracy,
 4. Pomoc przy zakładaniu firm i tworzeniu nowych miejsc pracy (służby prawne, ulgi w podatkach),
 5. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości; powołanie gminnego centrum inwestycyjnego,
 6. Maksymalizacja wykorzystania dostępnych środków zewnętrznych, unijnych, nie tylko z regionalnych RPO, KL i PROW ale także centralnych,
 7. Stworzenie warunków do rozwoju w gminie przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno – spożywczego (zbyt dla miejscowych rolników, tańsze produkty dla klientów)
 8. Intensyfikacja sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
 9. Uzbrojenie terenów i sprzedaż nowych działek budowlanych,
 10. Odzyskanie, na podstawie umów notarialnych, niewykorzystanych obiektów sprzedanych przez gminę,
 11. Racjonalizacja gospodarowania w ZMK, m.in. przez umożliwienie odpracowywania zaległości czynszowych przez lokatorów mieszkań komunalnych,
 12. Dostosowanie wywozu śmieci do potrzeb mieszkańców gminy.

IV

Na koniec należy zwrócić uwagę na ostatnio powstałe, wyjątkowo negatywne zjawisko, również specyficzne dla Głogówka: dużą dysproporcję w poziomie życia ludzi, która coraz bardziej się powiększa. Można też zauważyć tworzenie się tzw. „lokalnych elit”, które mają bardzo duży wpływ na to co się dzieje w gminie, w tym na zarządzanie gminą. Obserwować można coraz więcej objawów ich miałkości intelektualnej, nieumiejętność przeprowadzenia wnikliwej analizy czynników hamujących rozwój miasta, brak wizji rozwoju Głogówka. Z drugiej strony następuje „zaskorupienie” tychże elit, ich zamykanie się, samozadowolenie ze swojej nieomylności, dostatku, brak szerokiej dyskusji społecznej podejmowanych decyzji. Skutki to m.in.: nieumiejętność ściągnięcia inwestorów, wydawane nieefektywnie środki europejskie. Głogówek coraz bardziej zaczyna odstawać od otaczających go gmin i powiatów. I to również, czyli styl pracy organów gminy, należy zmienić.

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:27