Głogówek Online
 
12 | 12 | 2017
Program KWW Forum Samorządowe Plus Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Przemysław Pryka   
Wtorek, 09 Listopad 2010 23:48

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowe Plus 

Gospodarka

 • skuteczne wdrażanie i wspierania małej i średniej przedsiębiorczości
 • ciągłe tworzenie warunków dla inwestycji podmiotów gospodarczych poprzez planowanie przestrzenne
 • poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę, modernizację i remonty dróg oraz uzbrojenie terenów
 • likwidacja barier administracyjnych dla przedsiębiorców
 • budowa tranzytów wodociągowych i modernizacja istniejącej sieci

Bezpieczeństwo

 • zabezpieczenie przeciwpowodziowe – dalsza regulacja rzeki Osobłogi oraz pilotowanie budowy zbiornika retencyjnego
 • wspieranie i monitowanie inwestycji budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej - Mochów - Głogówek
 • dalsze doposażenie jednostek  systemowych i ochotniczych OSP w samochody specjalne i specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych
 • dalsza modernizacja obiektów OSP
 • współpraca z Policją i Strażą Powiatową

Rozwój sportu i turystyki

 • dalsze udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji dla klubów sportowych szczególnie propagującej rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych
 • dalsza poprawa infrastruktury sportowej na terenach wiejskich i w mieście
 • wspieranie inicjatyw turystycznych na terenie gminy poprzez rozwój agroturystyki z wykorzystaniem zasobów rzeki Osobłogi, Lasu Olszynka, Zabytkowego Parku Miejskiego oraz bliskości granicy z Czechami
 • promowanie aktywnego życia mieszkańców poprzez przystosowanie dróg gminnych na ścieżki rowerowe -
  • 2011 - I etap Dzierżysławice - Szonów,
  • 2012 - II etap Kazimierz Wróblin ze środków europejskich „Odnowa i rozwój wsi”
 • rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji – przebudowa ul. Rynek, ul. Mickiewicza, ul .Zamkowa – przywrócenie tym obszarom historycznego wyglądu  z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych
 • dalsze udzielanie dotacji na remonty i konserwację obiektów zabytkowych i sakralnych - uzyskanych z opłat parkingowych

Rozwój kultury

 • utworzenie bazy dla Akademii Beethovenowskiej
 • modernizacja sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku
 • dalsza organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych – Dni Gminy, Pożegnanie Lata, Dożynki Gminne, Przegląd Orkiestr Dętych, Przeglądy Kulinarne, Głogówecki Festiwal Beethovenowski
 • odzyskanie zabytkowego Zamku w Głogówku
 • propagowanie wielokulturowości, bogatej historii i tradycji mieszkańców naszej społeczności lokalnej

Ekologia

 • uporządkowanie gospodarki ściekowej
 • likwidacja „dzikich wysypisk”
 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych
 • rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
 • uzyskiwanie efektów ekologicznych poprzez termomodernizacje i wymianę kotłowni na ekologiczne 

Rozwój oświaty

 • dalsze tworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej placówek oświatowych w tym bazy sportowej - budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych ze sztucznej nawierzchni
 • uzyskanie efektów ekologicznych poprzez dalsze termomodernizacje budynków oświatowych (Gimnazjum Nr 1 w Głogówku, Przedszkole wraz z Domem Nauczyciela w Szonowie)
 • zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego i żłobkowego poprzez tworzenie nowych oddziałów

Zdrowie

 • zapewnienie dostępności świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie
 • udzielanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie świadczenia usług opieki społecznej – Caritas
 • zwiększenie świadczeń zdrowotnych realizujących przez gabinet rehabilitacyjny Caritas

Rozwój społeczności lokalnej

 • dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami pomocniczymi-sołectwami
 • organizacja konkursu małych grantów z programu „Odnowa wsi”
 • wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców – OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, Związku Rolników Śląskich, Związku Kobiet Śląskich, TSKN i innych stowarzyszeń działających na terenie gminy
Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:27